Naslov, vodja, šifra

Organizacijske enote

Tipi

Raziskovalna področja

  • HUMANISTIČNE VEDE H000
    • Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika H100
    • Bibliografija H105
    • Paleografija, bibliologija, epigrafika, papirusologija H110
    • Filozofija H001
      • Sistematična filozofija, etika, estetika, metafizika, epistemologija, ideologija H120
      • Filozofska antropologija H125
      • Zgodovina filozofije H130
      • Fenomenologija H135
      • Filozofska logika H140
      • Matematična logika P110
      • Umetna inteligenca P176
      • Filozofija specialnih ved H150
      • Epistemologija H120
      • Filozofija družboslovja S100
      • Filozofija tehnoloških ved T100
      • Filozofija biomedicinskih ved B100
      • Morala H155
    • Teologija H002
      • Splošna, sistematična in praktična krščanska teologija H160
      • Filozofija teologije H150
      • Zgodovina krščanske cerkve H180
      • Cerkveno pravo H165
      • Biblija H170
      • Zgodovina krščanske cerkve H180
      • Nekrščanska verstva H190
    • Zgodovina in umetnost H003
      • Teorija zgodovine H200
      • Filozofija zgodovine H150
      • Zgodovina starega veka H210
      • Zgodovina srednjega veka H220
      • Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230
      • Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240
      • Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250
      • Zgodovina znanosti H260
      • Zgodovina misli H130
      • Zgodovina tehnologije T100
      • Zgodovina družboslovja S100
      • Zgodovina biomedicinskih ved B100
      • Zgodovina jezika H355
      • Zgodovina kmetijstva B435
      • Socialna in ekonomska zgodovina H270
      • Za razvrstitev po obdobjih od H 210 do H250
      • Politična zgodovina H271
      • Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280
      • Kolonialna zgodovina H290
      • Za razvrstitev po obdobjih od H 230 do H250
      • Zgodovina prava H300
      • Zgodovina verstev H 180 in H190
      • Umetnostna zgodovina H310
      • Slikarstvo H311
      • Kiparstvo in arhitektura H312
      • Umetnostna kritika H313
      • Literarna kritika H390
      • Zaščita in restavriranje umetnin H314
      • Estetika H315
      • Filozofska estetika H390
      • Muzikologija H320
      • Dramska umetnost H330
      • Arheologija H340
      • Prazgodovina H341
      • Kronologija, tehnike datiranja T510
      • Egiptologija H345
      • Numizmatika in sigilografija H346
      • Genealogija in heraldika H347
    • Filologija H004
      • Jezikoslovje H350
      • Filozofija jezika H150
      • Fonetika in fonologija H351
      • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352
      • Leksikologija H353
      • Zgodovina jezika H355
      • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360
      • Nevrolingvistika H361
      • Teorija prevajanja H365
      • Imenoslovje H370
      • Primerjalno jezikoslovje H380
      • Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390
      • Dramska umetnost H330
      • Narodopisje H400
      • Nauk o narečjih H401
      • Indoevropski jeziki in književnosti Male Azije, indoiranščina H410
      • Grški jezik H420
      • Grška književnost H430
      • Latinski jezik H440
      • Latinska književnost H450
      • Francoski jezik H460
      • Francoska književnost H470
      • Italijanski jezik in književnost H480
      • Španski in portugalski jezik in književnost H490
      • Ostali romanski jeziki in književnosti H500
      • Keltski jeziki in književnosti H510
      • Germanistika H520
      • Nemški jezik in književnost H530
      • Nizozemski jezik H540
      • Flamščina H 401 in H540
      • Nizozemska književnost H550
      • Flamska književnost H550
      • Frizijski jezik in književnost H560
      • Angleški jezik in književnost H570
      • Skandinavski jeziki in književnosti H580
      • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590
      • Ruski jezik in književnost H595
      • Jeziki in književnosti Male Azije, kavkaški jeziki in književnosti, baskovščina, sumerščina H600
      • Za indoevropske jezike H410
      • Hamitsko-semitski jeziki in književnosti H610
      • Uralski in altajski jeziki in književnosti H620
      • Starosibirski jeziki in književnosti, korejščina, japonščina H630
      • Jeziki in književnosti južne in jugovzhodne Azije, kitajščina H640
      • Avstronezijski in papuanski jeziki in književnosti H650
      • Afriški jeziki in književnosti H660
      • Ameriški jeziki in književnosti: kreolski jeziki H670
      • Za ameriško angleščino H570
  • DRUŽBOSLOVJE S000
    • Zgodovina in filozofija družboslovja S100
    • Pravo S110
    • Upravno pravo S111
    • Človekove pravice S112
    • Primerjalno pravo S114
    • Filozofija in teorija prava S115
    • Zgodovina prava H300
    • Zakon o varstvu okolja S120
    • Zakon o mladoletnikih S121
    • Zakon o občilih S122
    • Zakon o informatiki S123
    • Patenti, avtorske in sorodne pravice, blagovne in storitvene znamke, modeli in vzorci, označbe porekla S124
    • Civilno pravo: osebe, družina, poročne pogodbe, nasledstva, darila, posesti, obveze, garancije S130
    • Zakon o prevozništvu S136
    • Zakon o zavarovanjih S137
    • Državno pravo S140
    • Finančno pravo S141
    • Sodno pravo S142
    • Socialno pravo S143
    • Gospodarsko in trgovinsko pravo S144
    • Notarsko pravo S145
    • Delovno pravo S146
    • Ustavno pravo S148
    • Kazensko pravo, kazenski postopek S149
    • Mednarodno zasebno in javno pravo S150
    • Zračno, pomorsko in vesoljsko pravo S151
    • Evropsko pravo S155
    • Cerkveno pravo H165
    • Kriminologija S160
    • Politične in upravne vede S170
    • Politična zgodovina H271
    • Polemologija S175
    • Tisk in komunikacijske vede S265
    • Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika S180
    • Finančna veda S181
    • Računovodstvo S192
    • Aktuarska veda S182
    • Aktuarska matematika P160
    • Ciklična ekonomija S183
    • Ekonomsko planiranje S184
    • Tržna in industrijska ekonomika S185
    • Mednarodna trgovina S186
    • Ekonomika kmetijstva S187
    • Razvojna ekonomika S188
    • Organizacijske vede S189
    • Vodenje podjetij S190
    • Trženje S191
    • Računovodstvo S192
    • Razvojno sodelovanje S195
    • Socialna ekonomika S196
    • Ekonomska zgodovina H270
    • Sociologija S210
    • Sociologija znanosti S211
    • Sociologija dela, sociologija podjetij S212
    • Socialne strukture S213
    • Družbene spremembe, teorija socialnega dela S214
    • Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo S215
    • Socialna medicina S290
    • Socialna pedagogika S285
    • Socialno pravo S143
    • Skrbstvo in pomoč prizadetim S216
    • Defektologija S286
    • Kulturna antropologija, etnologija S220
    • Sociolingvistika H360
    • Družbena geografija S230
    • Socialna psihologija S263
    • Tisk in komunikacijske vede S265
    • Kriminologija S160
    • Socialna ekonomika S196
    • Socialna zgodovina H270
    • Načrtovanje mest in podeželja S240
    • Prostorsko planiranje T260
    • Oblikovanje krajine T250
    • Demografija S250
    • Psihologija S260
    • Človeška etologija B381
    • Psihonomika B760
    • Umetna inteligenca P176
    • Psiholingvistika H361
    • Diferencialna in individualna psihologija S261
    • Razvojna psihologija S262
    • Socialna psihologija S263
    • Uporabna in eksperimentalna psihologija S264
    • Tisk in komunikacijske vede S265
    • Industrijska psihologija S266
    • Psihopatologija B650
    • Pedagogika in didaktika S270
    • Specialna didaktika S271
    • Izobraževanje učiteljev S272
    • Telesna kultura, motorično učenje, šport S273
    • Okostje, mišice B580
    • Biomehanika, biometrika B 110 in B115
    • Raziskovalna metodologija v znanosti S274
    • Andragogika, stalno izobraževanje S280
    • Računalniško podprto izobraževanje S281
    • Poučevanje tujih jezikov H360
    • Primerjalna pedagogika in zgodovina pedagogike S282
    • Psihopedagogika S283
    • Eksperimentalna pedagogika S284
    • Socialna pedagogika S285
    • Defektologija S286
    • Skrbstvo in pomoč prizadetim S216
    • Fizikalna medicina, revalidacija, rehabilitacija B710
    • Socialna medicina S290
    • Sociolingvistika H360
    • Socialna zgodovina H270
    • Socialna psihologija S263
  • NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNE VEDE P000
    • Zgodovina in filozofija znanosti in medicine H 260 in H150
    • Matematika P001
      • Matematična logika, teorija množic, kombinatorika P110
      • Teorija števil, teorija obsegov, algebraična geometrija, algebra, teorija grup P120
      • Funkcije, diferencialne enačbe P130
      • Vrste, Fourierova analiza, funkcionalna analiza P140
      • Geometrija, algebraična topologija P150
      • Topološke grupe P120
      • Statistika, operacijsko raziskovanje, programiranje, aktuarska matematika P160
      • Aktuarska veda S182
      • Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola P170
      • Biomatematika, kibernetika B 110 in B115
      • Informatika, teorija sistemov P175
      • Umetna inteligenca P176
      • Računalniška tehnologija T120
      • Bioinformatika B110
      • Matematična logika P110
      • Matematična fizika P190
    • Fizika P002
      • Meroslovje, fizikalna instrumentacija P180
      • Medicinska instrumentacija B140
      • Matematična in splošna teoretična fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativnost, gravitacija, statistična fizika, termodinamika P190
      • Elektromagnetika, optika, akustika P200
      • Fizika osnovnih delcev, kvantna teorija polja P210
      • Interakcije pri visokih energijah, kozmični žarki P211
      • Jedrska fizika P220
      • Jedrska tehnologija T160
      • Atomska in molekularna fizika P230
      • Laserska tehnologija T165
      • Plini, dinamika tekočin, plazma P240
      • Tekoči in trdni helij P250
      • Kondenzirane snovi: struktura, termične in mehanske lastnosti, kristalografija, fazno ravnovesje P250
      • Kondenzirane snovi: elektronska struktura, električne, magnetne in optične lastnosti, supraprevodniki, magnetna resonanca, relaksacija, spektroskopija P260
      • Fizika polprevodnikov P265
      • Astrofizika P520
      • Geofizika P500
      • Fizikalna kemija P400
      • Biofizika B002
      • Molekularna biofizika B120
      • Fiziološka biofizika B130
      • Klinična fizika, tomografija, radiologija, medicinska instrumentacija B140
      • Radiobiologija in jedrska medicina B145
    • Kemija P003
      • Analitična kemija P300
      • Kemija okolja P305
      • Strukturna kemija P351
      • Površinska kemija in kemija tankih plasti P352
      • Anorganska kemija P360
      • Makromolekularna kemija P370
      • Jedrska kemija P380
      • Organska kemija P390
      • Kemija organokovinskih spojin P395
      • Fizikalna kemija P400
      • Kristalografija P250
      • Elektrokemija P401
      • Fotokemija P402
      • Laserska tehnologija T165
      • Teoretična kemija, kvantna kemija P410
      • Kozmokemija P520
      • Agrokemija B434
      • Klinična kemija B190
    • Biokemija, presnova P004
      • Beljakovine, encimologija P310
      • Nukleinske kisline, sinteza beljakovin P320
      • Bioenergetika P330
      • Lipidi, steroidi, membrane P340
      • Biopolimeri T390
    • Geologija, fizična geografija P005
      • Petrologija, mineralogija, geokemija P420
      • Kristalografija P250
      • Mineralna rudišča, ekonomska geologija P430
      • Tektonika P440
      • Stratigrafija P450
      • Sedimentologija P460
      • Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470
      • Geofizika, fizična oceanografija, meteorologija P500
      • Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510
      • Zgodovinska geografija H280
      • Geodezija P515
    • Paleontologija P006
      • Paleobotanika, palinologija B300
      • Paleozoologija B330
      • Kronologija, datirne tehnike T510
    • Astronomija P007
      • Astronomija, vesoljske raziskave, kozmokemija P520
      • Kozmični žarki P211
      • Daljinsko zaznavanje T181
  • BIOMEDICINSKE VEDE B000
    • Splošne biomedicinske vede B001
      • Zgodovina in filozofija biomedicinskih ved, teoretična biologija, splošni vidiki evolucije B100
      • Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija B110
      • Biomehanika, kibernetika B115
    • Biofizika B002
      • Molekularna biofizika B120
      • Fiziološka biofizika B130
      • Klinična fizika, radiologija, tomografija, medicinska instrumentacija B140
      • Jedrska medicina, radiobiologija B145
      • Radiofarmacevtska tehnologija T411
      • Genetski učinki B220
      • Biokemija, presnova P004
      • Beljakovine, encimologija P310
      • Nukleinske kisline, sinteza beljakovin P320
      • Bioenergetika P330
      • Lipidi, steroidi, membrane P340
      • Biopolimeri T390
      • Klinična kemija B190
      • Hormoni B 370 in B480
      • Endokrinologija B480
      • Serologija B500
      • Rastlinska biokemija B191
      • Biotehnologija T490
      • Fiksacija dušika B433
      • Citologija, onkologija, kancerologija B200
      • Patološka anatomija B520
      • Histologija, citokemija, histokemija, tkivna kultura B210
      • Genetika, citogenetika B220
      • Klinična genetika B790
      • Vzreja živali B400
      • Gojenje rastlin B390
      • Rastlinska genetika B225
      • Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija B230
      • Fiksacija dušika B433
      • Rastlinska parazitologija B250
      • Parazitologija (človeška in živalska) B240
      • Protozoologija B235
      • Parazitologija (človeška in živalska) B240
      • Entomologija, rastlinska parazitologija B250
      • Fitopatologija B390
      • Hidrobiologija, morska biologija, ekologija voda, limnologija B260
    • Ekologija B003
      • Rastlinska ekologija B270
      • Ekologija voda B260
      • Paleoekologija B 300 in B330
      • Živalska ekologija B280
    • Botanika B004
      • Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic B290
      • Fiziologija višjih rastlin B310
      • Paleobotanika, filogeneza, palinologija B300
      • Fiziologija višjih rastlin B310
    • Zoologija B005
      • Sistematična zoologija, sistematika, zoogeografija B320
      • Paleozoologija, filogeneza B330
      • Živalska anatomija, živalska morfologija B340
      • Rast (živali) B350
      • Razvojna biologija, rast (živali), ontogeneza, embriologija B350
      • Živalska fiziologija B360
      • Biokemija P004
      • Razvojna fiziologija B350
      • Fiziologija nevretenčarjev B361
      • Biokemija P004
      • Endokrinologija nevretenčarjev B370
      • Endokrinologija vretenčarjev B480
      • Živalska etologija in psihologija B380
      • Človeška etologija B381
    • Agronomija B006
      • Fitotehnika, hortikultura, zaščita pridelka, fitopatologija B390
      • Rastlinska genetika B225
      • Zootehnika, živinoreja, vzreja B400
      • Veterina B750
      • Gojenje ptičev B401
      • Gojenje vodnih živali, ribogojstvo B402
      • Veda o zemlji, poljedeljska hidrologija B410
      • Pedologija P510
      • Prehrana B420
      • Živilska tehnologija T430
      • Gozdarstvo, gozdovi, gozdarska tehnologija B430
      • Tropsko poljedelstvo B431
      • Okrasne rastline B432
      • Fiksacija dušika B433
      • Agrokemija B434
      • Zgodovina kmetijstva B435
      • Kmetijsko inženirstvo T420
      • Ekonomika kmetijstva S187
    • Medicina (človek in vretenčarji) B007
      • Splošne biomedicinske vede od B 100 do B240
      • Človeška anatomija in morfologija B440
      • Živalska anatomija in morfologija B340
      • Razvojna biologija, teratologija, ontogeneza, embriologija (človeška) B450
      • Razvojna biologija, teratologija, ontogeneza, embriologija (živalska) B350
      • Razvoj zob B730
      • Fizična antropologija B460
      • Humana genetika B220
      • Fiziologija B470
      • Biokemija P004
      • Nevrofiziologija B640
      • Prehrana B420
      • Endokrinologija, sekretorni sistemi, diabetologija B480
      • Hematologija, zunajcelične tekočine B490
      • Imunologija, serologija, transplantacija B500
      • Infekcije B510
      • Mikrobiologija B230
      • Splošna patologija, patološka anatomija B520
      • Kancerologija, onkologija B200
      • Jedrska medicina B145
      • Srce in obtočila B530
      • Dihala B540
      • Gastroenterologija B550
      • Urologija, nefrologija B560
      • Porodništvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, spolnost B570
      • Okostje, mišice, revmatologija, lokomocija B580
      • Ortopedija B600
      • Anesteziologija, intenzivna nega B590
      • Kirurgija, ortopedija, travmatologija B600
      • Nevrokirurgija B640
      • Otorinolaringologija, avdiologija, slušni sistem in govor B610
      • Oftalmologija B620
      • Dermatologija, venerologija B630
      • Nevrologija, nevropsihologija, nevrofiziologija B640
      • Nevrolingvistika H361
      • Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika B650
      • Pediatrija B660
      • Razvojna biologija, teratologija B450
      • Otroška psihiatrija B650
      • Gerontologija B670
      • Javno zdravstvo, epidemiologija B680
      • Socialna medicina S290
      • Bolnišnična veda in upravljanje B685
      • Medicina dela, industrijska medicina B690
      • Okoljsko zdravstvo B700
      • Fizikalna medicina, kineziterapija, revalidacija, rehabilitacija B710
      • Telesna kultura, motorično učenje, šport S273
      • Defektologija S286
      • Splošna medicina, zdravniško izobraževanje B720
      • Diagnostika B725
      • Radiologija, jedrska magnetna resonanca, tomografija B140
      • Klinična genetika B790
      • Jedrska medicina B145
      • Radiofarmacevtska tehnologija T411
      • Klinična biologija B726
      • Klinična kemija B190
      • Serologija B500
      • Patološka anatomija B520
      • Odontologija, stomatologija B730
      • Farmakološke vede, farmakognozija, farmacija, toksikologija B740
      • Klinična biologija B726
      • Radiofarmacevtska tehnologija T411
      • Veterina: kirurgija, fiziologija, patologija, klinične raziskave B750
      • Psihonomika B760
      • Sodna medicina B770
      • Tropska medicina B780
      • Klinična genetika B790
  • TEHNOLOŠKE VEDE T000
    • Zgodovina in filozofija tehnologije T100
    • Instrumentacijska tehnologija T110
    • Fizikalna instrumentacija P180
    • Upodabljanje, obdelava podob T111
    • Radiologija, jedrska magnetna resonanca, tomografija B140
    • Medicinska tehnologija T115
    • Biomehanika B115
    • Medicinska instrumentacija B140
    • Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija T120
    • Obdelava signalov T121
    • Obdelava podob T111
    • Teorija sistemov P175
    • Kibernetika B115
    • Računalništvo P170
    • Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo T125
    • Produkcijska tehnologija T130
    • Energijske raziskave T140
    • Tehnologija materialov T150
    • Optični materiali T151
    • Laserska tehnologija T165
    • Kompozitni materiali T152
    • Keramični materiali in praški T153
    • Amorfni materiali P 265 in T171
    • Polimeri T390
    • Kovinski materiali T450
    • Prevleke in površinska obdelava T155
    • Jedrsko inženirstvo in tehnologija T160
    • Laserska tehnologija T165
    • Elektronika in elektriška tehnologija T001
      • Elektronika T170
      • Mikroelektronika T171
      • Računalništvo P170
      • Računalniška tehnologija T120
      • Informatika P175
      • Telekomunikacijsko inženirstvo T180
      • Daljinsko zaznavanje T181
      • Elektriško inženirstvo T190
      • Regulacija T125
      • Visokofrekvenčna tehnologija, mikrovalovi T191
      • Termično inženirstvo, uporabna termodinamika T200
      • Strojništvo, hidravlika, vakuumska tehnologija, vibracije in akustično inženirstvo T210
      • Motorji in pogonski sistemi T455
    • Gradbena tehnologija T002
      • Gradbeništvo, hidravlika, priobalna tehnologija, mehanika zemljin T220
      • Visoke gradnje T230
      • Arhitektura, oblikovanje notranjosti T240
      • Oblikovanje krajine T250
      • Prostorsko planiranje T260
      • Načrtovanje mest in podeželja S240
      • Okoljska tehnologija, nadzor onesnaženja T270
      • Okoljska kemija P305
      • Okoljsko zdravstvo B700
    • Transportna tehnologija T003
      • Tehnologija cestnega prevoza T280
      • Tehnologija železniškega prevoza T290
      • Tehnologija vodnega prevoza T300
      • Tehnologija zračnega prevoza T310
      • Konstrukcijska tehnologija T002
      • Motorji in pogonski sistemi T455
      • Vesoljska tehnologija T320
      • Vesoljska veda P520
      • Vojaška veda in tehnologija T330
      • Rudarstvo T340
      • Kemijska tehnologija in inženirstvo T350
      • Biokemijska tehnologija T360
      • Kemija ogljikovih spojin, petrokemija, tehnologija goriv in eksplozivov T370
      • Motorji in pogonski sistemi T455
      • Naravna olja, tehnologija maščob in voskov T380
      • Polimerska tehnologija, biopolimeri T390
      • Tehnologija rafiniranih kemikalij, barve T400
      • Agrokemija B434
      • Farmacevtska in sorodne tehnologije T410
      • Radiofarmacevtska tehnologija T411
      • Agrotehnika, kmetijski stroji, gradnja kmetij T420
      • Tehnologija hrane in pijač T430
      • Nekovinska mineralna tehnologija T440
      • Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki T450
      • Motorji in pogonski sistemi T455
      • Lesna, kašna in papirna tehnologija T460
      • Tekstilna tehnologija T470
      • Tehnologija ostalih izdelkov T480
      • Biotehnologija T490
      • Varnostna tehnologija T500
      • Kronologija, datirne tehnike T510

Kronološko razvrščanje

Vsi2018201720162015201420132012pred 2012